30 กันยายน 2565 | 18:47 น.
ภายใต้โครงการ:

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “BCG Economy Model”

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “BCG Economy Model” ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตร“วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต” ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565* 

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “BCG Economy Model”  ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่น่าสนใจในภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและอภิปรายร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ