30 กันยายน 2565 | 18:41 น.
ภายใต้โครงการ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

เครือข่าย CAP-SEA ร่วมเสนอความเห็นยกระดับลดการใช้ Single-use Plastic ในจังหวัดภูเก็ต

26-27 กันยายน 2565 ทีมนักวิจัย TEI ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการความร่วมมือเพื่อลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Collaborative Action for Single-use Plastic Prevention in Southeast Asia: CAP-SEA) ร่วมงาน PHIST-Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism  ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสู่การเป็น Green Restaurant ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานลดและหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ร้านได้ดำเนินการแล้ว และแนะนำการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเด็นอื่น ๆ เพื่อต่อยอดสู่การรับรองการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

มีผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาด และชุมชนย่านเมืองภูเก็ตให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละแห่ง และให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการ CAP-SEA จัดเตรียมไว้  ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้นำผลจากกิจกรรมไปรวบรวมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อจังหวัดภูเก็ตให้สมบูรณ์ต่อไป