30 กันยายน 2565 | 16:49 น.
ภายใต้โครงการ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดการอบรม “Ecosystem-based Adaptation Training- CDP3”

12-15 กันยายน 2565 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และองค์กรพันธมิตร ร่วมกันจัด“การฝึกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-sensitive River Basin Master Plan) และการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (Ecosystem-based Adaptation: EbA) ระยะที่ 3 หรือ CDP3 

การอบรมในครั้งนี้มีเป้าประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสะท้อนความสำคัญและผลกระทบเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ต่อการบริหารจัดการน้ำทั้งแบบองค์รวมและเฉพาะพื้นที่ รวมถึงเรียนรู้แนวทางการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำแบบบูรณาการและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนเแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมกันอภิปรายเพื่อนำแนวทางนี้ไปใช้ปฏิบัติจริงในลุ่มน้ำของตนเองโดยอาศัยหลักการ “การปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ” หรือ Ecosystem-based Adaptation (EbA) 

ระหว่างการอบรมใน 4 วันนี้มีวิทยากรจากหลายหลายองค์กร อาทิ ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ และทีมงาน นักวิจัยจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นักวิจัยจาก IUCN และทีมนักวิจัยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) นำเสนอผลการศึกษาทางวิชาการด้านการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการน้ำตามหลักการ Ecosystem-based Adaptation (EbA) 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวต้อนรับและเปิด-ปิด การอบรม ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดการและวางนโยบายด้านทรัพยากรน้ำทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นเข้าร่วมมากกว่า 40 คน