11 พฤษภาคม 2565 | 18:00 น.
ภายใต้โครงการ:

หลักสูตร MNRE MOOC วิชา BCG Economy Model

11 พฤษภาคม 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บันทึกเทปการบรรยายในหัวข้อวิชา BCG Economy Model ณ กรมควบคุมมลพิษ การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาที่จัดสอนในระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC) จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระบบ MNRE MOOC เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ ตามนโยบายการพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้าง ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้สนใจ