7 พฤษภาคม 2565 | 16:35 น.

งาน “Sustainable in the Workplace” ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Me Keeping it right and simple”

27 เมษายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงาน “Sustainable in the Workplace” ภายใต้หัวข้อ “Sustainable Me Keeping it right and simple” ซึ่งจัดโดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน มีการแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งมีการเสวนาภายใต้หัวข้อ “10x Thinking for Sustainability” โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา คุณอโนทัย แสงทอง (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))และ Mr. Irving Tan (ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด) เข้าร่วมงานเสวนา โดยงานเสวนาในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ความสำคัญของ CSR ต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ ปัญหาขยะอาหาร