7 พฤษภาคม 2565 | 16:13 น.
ภายใต้โครงการ:

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รับมอบผลงานวิจัย CIRCULAR MARK เตรียมพัฒนาต่อยอดให้เป็นมาตรฐานระดับชาติและมุ่งสู่ระดับสากล

6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (กลุ่ม PPP Plastics) จัดงานแถลงข่าวสรุปผลโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน (CIRCULAR MARK) อันเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนวัสดุเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ให้เกียรติร่วมงานพร้อมท่านผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี  ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายเอกนิติ รมยานนท์ รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายชัยวิชิต ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันทน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และนายกฤษดา เรืองโชติวิทย์ คณะทำงาน กกร. ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน (หัวหน้าโครงการ)

เพื่อพัฒนาต่อยอด CIRCULAR MARK ให้เป็นมาตรฐานระดับชาติและมุ่งสู่ระดับสากล ภายในงานจัดให้มี
  • การแถลงข่าวสรุปผลโครงการวิจัยและส่งมอบผลการดำเนินโครงการวิจัย
  • พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนา CIRCULAR MARK เป็นมาตรฐาน และระบบรับรองระดับชาติ ระหว่าง มสท. สมอ. กพร. สอท. บพข. 
  • การเสวนา “แนวทางการพัฒนา CIRCULAR MARK สู่มาตรฐานและระบบรับรองระดับชาติ”
  • พิธีมอบใบรับรอง CIRCULAR MARK ให้กับ 30 บริษัท 376 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย และนิทรรศการจากทั้ง 30 บริษัท
CIRCULAR MARK มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง การเกิดขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ โดยตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ มุ่งเป้าส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมุนเวียนในระบบเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดปริมาณขยะ และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ช่วยสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยและประชาคมโลก
GO CIRCULAR ECONOMY APPLY CIRCULAR MARK