30 มีนาคม 2565 | 16:10 น.
ภายใต้โครงการ:

ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2565

30 มีนาคม 2565 : องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TBCSD ปี 2565
ช่วงไตรมาสแรกของปี และกรอบแผนการดำเนินงานของ TBCSD ปี 2565 และกิจกรรมร่วมทำงานกับองค์กรพันธมิตรของ TBCSD

การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD, ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ SCB,
คุณฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร DOW, คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC, คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ EGAT, คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI และ เลขาธิการ TBCSD พร้อมด้วย ผู้แทนของคุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ TOYOTA และ ผู้แทนของคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG รวมถึง ผู้บริหารจากองค์กรสมาชิก TBCSD ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว อีกด้วย

บัดนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักเลขาธิการฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร TBCSD และผู้แทนจากองค์กรสมาชิก TBCSD ทุกท่านที่ร่วมผนึกกำลังเดินหน้าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TBCSD อย่างเข้มแข็ง มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งทำให้การจัดประชุมดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ และการสนับสนุนจากหน่วยงานขององค์กรสมาชิก
ในโอกาสต่อไป