13 พฤศจิกายน 2564 | 13:56 น.
ภายใต้โครงการ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

โครงการนำร่องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต Work package 3 Pilot project

9 พฤศจิกายน 2564 โครงการนำร่องลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในจังหวัดภูเก็ต WP3 Pilot project ภายใต้โครงการ CAP-SEA ประชุมอัพเดตการดำเนินงานโครงการใน Sector ของถนนคนเดิน  ซึ่งประกอบด้วย หลาดจี (G-market), หลาดปล่อยของ (Phuket Indy Market) และถนนคนเดินหลาดใหญ่ภูเก็ต (Phuket Walking Street Lard-Yai) โดยผลการดำเนินงานเบื้องต้น พบว่า ปริมาณ SUP ที่มากที่สุดในแต่ละประเภท ดังนี้
  • ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว 78% 
  • กล่องบรรจุอาหาร 30%
  • แก้วเครื่องดื่มพลาสติก 52% 
  • ประเภทพลาสติกอื่น ๆ เช่น ช้อนพลาสติก 46%

โดยทางโครงการฯ มีแผนบูรณาการข้อมูลการใช้ SUP ในแต่ละ Sector เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการลด และหาวัสดุทดแทนที่เหมาะสมต่อไป