8 กันยายน 2564 | 17:10 น.
ภายใต้โครงการ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Pilot Project ลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต : ร้านอาหารและร้านกาแฟ

1 กันยายน 2564 โครงการความร่วมมือเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CAP-SEA) จัดประชุมหารือการดำเนินงาน Pilot Project ลดการใช้พลาสติกในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้แทนร้านค้า ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนครภูเก็ต นำโดย คุณวิศรา หุ่นธานี รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายมลพิษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคุณนุชนารถ ลีลาคหกิจ ผู้จัดการโครงการ ร่วมแนะนำโครงการ ชี้แจงกรอบการดำเนินงานและแผนกิจกรรม โดยมีผู้แทนร้านค้า ร้านอาหาร เข้าร่วมหารือ อาทิ ร้านน้ำพริกบุญเรือน ร้านสะเต๊ะ และร้านตงอันเหลา ซึ่งในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ได้ดำเนินการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว แต่การจัดหาวัสดุทดแทนราคาค่อนข้างสูง หากโครงการฯ แนะนำวัสดุทดแทนที่ช่วยลดต้นทุนจะสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป