11 พฤศจิกายน 2564 | 11:55 น.

เรดด์พลัส โอกาส ความท้าทายกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

เรดด์พลัส (REDD+) จะเป็นโอกาสหรือความท้าทาย? ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้กับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต (COP26) เพื่อไปสู่ Thailand NDC will be 40% by 2030  Carbon neutrality by 2050  and Net GHG emissions by 2065 

(ร่าง) กลยุทธ์เรดด์พลัสประเทศไทย ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 10 กลยุทธ์  มีเป้าหมายสนับสนุนให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีศักยภาพในการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี พ.ศ. 2580 
 
บ่ายวันนี้ (8 พ.ย.) TEI ร่วมกับ กรมอุทยานฯ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกลยุทธ์เรดด์พลัสของประเทศ โดยมี ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวเปิดการประชุม ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้แจงการจัดทำร่างกลยุทธ์ฯ พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร นำเสนอสถานการณ์และปัจจัยขับเคลื่อนการทำลายและการทำให้ป่าเสื่อมโทรมในประเทศไทย รศ. ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร นำเสนอ (ร่าง) กลยุทธ์เรดด์พลัส และดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นำเสนอองค์ประกอบสำคัญใน (ร่าง) กลยุทธ์เรดด์พลัส โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดเห็นต่อร่างกลยุทธ์ฯ