20 ตุลาคม 2564 | 18:11 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเมินร่างกลยุทธ์เรดด์พลัสประเทศไทย

12 ตุลาคม 2564 โครงการ REDD+ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประเมินร่างกลยุทธ์เรดด์พลัส จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยมีคุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน ชี้แจงภาพรวมการจัดทำกลยุทธ์เรดด์พลัส คุณปาริชาต ศิวะรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญโครงการ นำเสนอการประเมินสิ่งแวดล้อมและสังคมระดับยุทธศาสตร์  คุณวิลาวรรณ น้อยภา และคุณอัจลา รุ่งวงษ์ ร่วมระดมความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน

ที่ประชุมเห็นว่าเรดด์พลัสควรจะมีส่วนรับรองในพื้นที่เกษตร นำเทคโนโลยี GIS หรือแผนที่ One Map มาใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และติดตาม ผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐศาสตร์ และปรับแนวคิดการจัดการป่าชุมชน จากเน้นการอนุรักษ์ให้เป็นการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า