7 ตุลาคม 2564 | 14:15 น.

เวที 5: การรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส ภาคตะวันออก

27 กันยายน 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส ซึ่งเป็นเวทีสุดท้าย ในระดับภูมิภาค โดยมี คุณสุนีย์  ศักดิ์เสือ ผู้จัดการสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคป่าไม้ กรมอุทยานฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม  ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชี้แจงกรอบการจัดทำกลยุทธ์ฯ รวมทั้ง รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ คุณปาริชาติ ศิวะรักษ์ คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นำเสนอร่างกลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เสนอว่าการจัดทำกลยุทธ์เรดด์พลัสควรพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ให้ครอบคลุมด้วยกฎหมายมีความทับซ้อนกันหลายฉบับ  ตลอดจนให้ความสำคัญกับการสื่อสารเรดด์พลัสกับภาคประชาสังคมและประชาชนให้มากขึ้น  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ