22 กันยายน 2564 | 09:54 น.

เวที 4: การรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20 กันยายน 2564  โครงการ REDD+ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวเปิดและชี้แจงกรอบการจัดทำกลยุทธ์ฯ รวมทั้ง รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ คุณปาริชาติ ศิวะรักษ์ คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และ ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นำเสนอร่างกลยุทธ์และองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน

ทั้งนี้ เรดด์พลัส (REDD+) ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบคลุม การกำหนดกลยุทธ์ต้องมาจากการยอมรับและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อเพิ่มพื้นที่และการกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้ควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและฟื้นฟูป่า โดยการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม