8 กันยายน 2564 | 15:47 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัส (ภาคกลางและตะวันตก)

30 สิงหาคม 2564 โครงการ REDD+ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกลยุทธ์เรดด์พลัสและองค์ประกอบอื่น ๆ ซึ่งเป็นเวทีแรกในระดับภูมิภาค โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดการประชุมและชี้แจงการจัดทำกลยุทธ์เรดด์พลัสของประเทศ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในโครงการนำเสนอร่างกลยุทธ์เรดด์พลัสและองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รศ.ดร.ลาวัลย์ พวงจิตร คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ คุณปาริชาต ศิวะรักษ์ คุณอัจลา รุ่งวงษ์ และ ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน  

โดยกลยุทธ์ฯ ควรคำนึงถึงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกเรดด์พลัสให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น คำนึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละพื้นที่