26 สิงหาคม 2564 | 11:18 น.

Expert Meeting on (Draft) National REDD+ Strategy and the Linkage with BSM

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์เรดด์พลัสมีความเหมาะสมกับบริบทประเทศและสนับสนุนให้การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ วันที่ 25 สิงหาคม 2564  โครงการ REDD+ ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ นำเสนอความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนการนำเสนอร่างยุทธศาสตร์เรดด์พลัสของประเทศและกลไกการจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้เรดด์พลัส

โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน ดร.จีรนุช ศักดิ์คำดวง นักวิจัยอาวุโส รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนต่อรูปแบบและแนวทางการนำเสนอยุทธศาสตร์เรดด์พลัสประเทศไทย ตลอดจนกรอบกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญภายใต้การดำเนินงานเรดด์พลัส ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ต่อไป