17 สิงหาคม 2564 | 17:15 น.

Benefit Sharing Mechanism (BSM) กรณีการจัดการป่าโดยชุมชน

17 สิงหาคม 2564 โครงการ REDD+ จัดประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มเครือข่ายการจัดการป่าโดยชุมชนต่อกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้เรดด์พลัส เพื่อให้การจัดการการแบ่งปันผลประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสมอภาคสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย

โดยผู้เข้าร่วมจากชุมชนตัวอย่างการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจำนวน 30 คน ให้ข้อคิดเห็นว่า...การแบ่งปันผลประโยชน์ควรให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่า มีกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ชัดเจนและชุมชนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย คำนึงถึงสิทธิที่จะได้รับจากการดูแลรักษาป่า โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงให้ความสำคัญในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองหรือที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการปลูกฟื้นฟูป่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม