27 กรกฎาคม 2564 | 19:44 น.

ห้องเรียนออนไลน์: บทบาทของนโยบายภาคป่าไม้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

25 กรกฎาคม 2564  โครงการ REDD+ โดยคุณครูพี่แอ้ (ดร.จีรนุช ศักดิ์ คำดวง) และคุณครูพี่ไก๋ (อัจลา รุ่งวงษ์)  เปิดห้องเรียนออนไลน์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงบทบาทและนโยบายภาคป่าไม้ รวมทั้งร่างยุทธศาสตร์เรดด์พลัส ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ