8 สิงหาคม 2565 | 10:40 น.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดบ้านต้อนรับ “คณะทำงานด้านเทคนิค ฉลากสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว”

19 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดบ้านต้อนรับ “คณะทำงานด้านเทคนิค ฉลากสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว”

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับ คณะทำงานด้านเทคนิค ฉลากสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว นำโดย Mr. Khannoi Chanpengsay, Deputy Director General, Department of industry of Handcrafts, Ministry of Industry and Commerce และคณะทำงานจากกรมควบคุมมลพิษ ในการศึกษา ดูงาน การจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

โดยฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม(baobab tree)(baobab tree) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีความร่วมมือกับ GIZ ในโครงการ ‘SCP Outreach in Asia – The Next Five (SCP Outreach)’ เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนด ขึ้นตอนการขอการรับรอง พร้อม workshop เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมใน สปป. ลาว ต่อไป