8 สิงหาคม 2565 | 10:38 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

เสวนา "ท่อน้ำดื่มพีวีซีมาตรฐานใหม่ ท่อคุณภาพ ท่อเพื่อความยั่งยืน”

18 กรกฎาคม 2565 ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการอาวุโส และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงานเสวนา "ท่อน้ำดื่มพีวีซีมาตรฐานใหม่ ท่อคุณภาพ ท่อเพื่อความยั่งยืน”  จัดโดยสมาคมอาเซียน ไวนิล เคาน์ซิล ณ ห้อง Magic 3 โรงแรม มิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น

เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่อพลาสติกพีวีซีได้รับทราบมุมมองเกี่ยวกับท่อน้ำดื่มพีวีซี มอก.17-2561 ทั้งในด้านความสอดคล้องกับฉลากสิ่งแวดล้อม และด้านการใช้งานท่อพีวีซีให้เกิดประโยชน์สุงสุดอย่างยั่งยืน