21 มิถุนายน 2565 | 15:12 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP) ระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมกลุ่มงานฉลากสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP) ระหว่างประเทศไทย และประเทศเยอรมนี ซึ่งร่วมกันจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ (PCD) นำโดย นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) นำโดย Mr.Ulf Jaeckle และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) 

การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนการปฏิรูปสีเขียวของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU Green Deal) นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของประเทศไทย (Green Public Procurement) และการสร้างความร่วมมือด้านฉลากสิ่งแวดล้อม (Eco-Labelling) ระหว่างประเทศไทย กับ Blue Angel จากประเทศเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในประเทศไทย