17 มิถุนายน 2565 | 17:03 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว คณะอนุกรรมการเทคนิค คณะที่ 33 ผลิตภัณฑ์รถยนต์ ครั้งที่ 2/2565 

17 มิถุนายน 2565 ฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว คณะอนุกรรมการเทคนิค คณะที่ 33 ผลิตภัณฑ์รถยนต์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ ZOOM  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รวมถึงผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ สมอ. กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณากำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมี ได้แก่  ผลิตภัณฑ์รถยนต์ และผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ต้องได้คุณภาพโดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากล ทั้งนี้ยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่ใช้สารอันตรายเติมแต่งในผลิตภัณฑ์  ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดในข้อกำหนดฉลากเขียว

ทั้งนี้ จะมีการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์รถยนต์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ต่อไป