7 พฤษภาคม 2565 | 16:09 น.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6 พฤษภาคม 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทอาคารชุด ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม

ทีมนักวิจัยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ที่ปรึกษาโครงการ) นำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอาคารชุด ที่มีต่อร่างเกณฑ์การประเมินที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ฯ ได้  และสนใจสมัครเข้าร่วมทดสอบเกณฑ์ฯ กว่า 20 แห่ง เป็นการยืนยันความใส่ใจต่อการใช้ทรัพยากรและลดปัญหามลพิษของกลุ่มอาคารชุดได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ฯ ได้ร่วมพิจารณาองค์ประกอบและตัวชี้วัดของเกณฑ์ฯ ให้ครอบคลุม 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การก่อสร้างและนวัตกรรม การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการมลพิษ และสภาพน่าอยู่และความปลอดภัย  พร้อมแล้วที่จะนำไปใช้ในการทดสอบกับอาคารชุดที่เข้าร่วมโครงการ
Green Residence ส่งผลดีต่อผู้ที่พักอาศัย และเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมโดยรวม