23 เมษายน 2565 | 17:03 น.

นิติบุคคลและลูกบ้านอาคารชุดร่วมใจเสนอ "อยากเห็น Green Residence เป็นอย่างไร ??

20 เมษายน 2565  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2565 ประเภทอาคารชุด” โดยนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

การประชุมจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) เกณฑ์ที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม (Green Residence) ปี 2565 จากกลุ่มผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคลอาคารชุด และผู้อยู่อาศัยอาคารชุด รวมถึงนักวิชาการและผู้ที่สนใจ เพื่อนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ ก่อนนำไปใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ของนิติบุคคลอาคารชุดและผู้อยู่อาศัยต่อไป

มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นผลดีโดยตรงต่อผู้พักอาศัย ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก