8 เมษายน 2565 | 16:01 น.
ภายใต้โครงการ:

หารือถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย และ ประเทศฟินแลนด์

7 เมษายน 2565 Mr.Kai Tuorila ที่ปรึกษา (ฝ่ายการค้าและการลงทุน ทีมฟินแลนด์) พร้อมผู้ติดตาม เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ ทีมงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อหารือถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย และ ประเทศฟินแลนด์ ในโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ฉลากสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย และ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics การหารือในครั้งนี้เป็นแสดงให้เห็นถึงตื่นตัวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน