30 มีนาคม 2565 | 16:20 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ระดมความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ การแก้ปัญหาต่อธุรกิจ SME

30 มีนาคม 2565 ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ นักวิจัย และคุณกาญจนา บุญมาก ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้แทนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น ความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อเสนอแนะนโยบาย มาตรการ การแก้ปัญหาต่อธุรกิจ SME และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์แก่ SMEs ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯ ในการประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) กิจกรรมการพัฒนาระบบ VOS ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data “กรณีการสำรวจภาคการผลิต ในสาขาอาหาร ยา เคมีภัณฑ์ (อาหารเสริม ) และผลิตภัณฑ์พลาสติก”