13 พฤศจิกายน 2564 | 14:11 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ฉลากเขียว ฉลาดเลือก เพื่อโลก

11 พ.ย. 64 อาจารย์สุรางคณา ณ นคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี ปี 3 นำเสนอผลงานในหัวข้อ Green Label Campaign : ฉลากเขียว ฉลาดเลือก เพื่อโลก

โดยนำเสนอแนวทางสื่อสารการตลาดฉลากเขียวให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้บริโภค โดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน, Key Issue & Key Strategy, Key Message, Digital Marketing Tools,   เพื่อให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถมาปรับใช้กับงานฉลากเขียว 

ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้เชิญนักวิจัยจากฝ่ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และประเมินผลการนำเสนอของนักศึกษาอีกด้วย