11 พฤศจิกายน 2564 | 12:06 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

พิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ครั้งที่ 1-1/2564

9 พฤศจิกายน 2564  ฉลากเขียว จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียว : โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 99 ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งเป็นประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ผลิต อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 

โดยมติที่ประชุมได้เสนอให้ ผศ. ดร. วรางคณา แสงสร้อย ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ การพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้
  1. เพิ่มขอบเขตผลิตภัณฑ์ปูนตามที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  2. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานสากล
  3. เพิ่มหลักฐานประกอบการพิจารณา การจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน กระบวนการผลิต
ทั้งนี้ จะทำการประกาศใช้ข้อกำหนดนี้ต่อไป