23 มิถุนายน 2564 | 18:00 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เพื่อขอการรับรองฉลากเขียว

23 มิถุนายน 2564 ดร.นิธิวดี บัววัฒน์ นักวิจัยฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองฉลากเขียว ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการยื่นขอฉลากเขียว “ผลิตภัณฑ์ซักผ้า” ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้า/บริการอย่างมีมาตรฐานด้านคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม