30 กันยายน 2565 | 18:35 น.

คัดแยกแลกยิ้ม แยก(ขยะ)อย่างไร? ให้มีมูลค่า

24 กันยายน 2565 โครงการ CE-Lanta ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองนิน จัดอบรมการคัดแยกขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิล โดยได้รับเกียรติจากคุณถนัด ดอกพุฒ ผู้จัดการ บ.วงษ์พาณิชย์ กระบี่(จำกัด) สาขาเหนือคลอง ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเข้าสู่ระบบรีไซเคิล เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน และการคัดแยกพลาสติกเพื่อหมุนวนเพิ่มมูลค่าในศูนย์ Upcycling Lanta Plas 

การอบรมครั้งนี้ มีเด็กนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า 40 คน สร้างการรับรู้และความตระหนักในการจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่ำงสมดุลและคุ้มค่า ผ่านกระบวนการรวบรวมเข้าสู่ระบบรีไซเคิล เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและจัดการขยะต้นทาง แปลงขยะให้เป็นเงิน สร้างรายได้สู่ครัวเรือนและชุมชน