30 กันยายน 2565 | 17:54 น.

หารือภาคีความร่วมมือ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการขยะเกาะลันตา

19-20 กันยายน 2565  โครงการ CE-Lanta นำโดย ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะ คุณวิลาวรรณ น้อยภา หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย เข้าพบและร่วมหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เกาะลันตาและจังหวัดกระบี่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เกษตรอำเภอเกาะลันตา ปศุสัตว์อำเภอเกาะลันตา เกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัด พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์พร้อมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ และรวมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะอินทรีย์กับภาคีระดับพื้นที่เกาะ ในโครงการบริหารจัดการขยะ อบต.คลองยาง 

การหารือครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงศักยภาพ บทบาทการทำงาน และโอกาสในการประสานความร่วมมือ การบูรณาการ และเชื่อมการทำงานในประเด็นร่วมและขับเคลื่อนประเด็นย่อยระดับพื้นที่เกาะลันตาและระดับจังหวัดได้ชัดเจนขึ้น และนำข้อมูลไปใช้วางแผนขับเคลื่อนกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายนำร่องบนเกาะลันตาในลำดับต่อไป 

เพราะการจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่และซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จำเป็นต้องอาศัยพลังและความร่วมมือของทุกคนและทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม