30 กันยายน 2565 | 17:48 น.

ผู้ว่าจังหวัดระยอง จับมือกับโครงการ PPP Plastics และ Alliance to End Plastic Waste ร่วมผนึกกำลังขยายผลโมเดลการจัดการพลาสติก

20 กันยายน 2565   ผู้ว่าจังหวัดระยอง จับมือกับโครงการ PPP Plastics และ Alliance to End Plastic Waste ร่วมผนึกกำลังขยายผลโมเดลการจัดการพลาสติก เพื่อมุ่งสร้างระยองเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่อง จังหวัดระยอง หรือ โครงการ “Rayong Less-Waste” (ระยอง เลสเวสท์) ร่วมกับ PPP Plastics

นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ท้องถิ่นจังหวัดระยอง และพันธมิตรภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม  ซึ่งทาง ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ TEI และ เลขาธิการ TBCSD ได้เข้าร่วมลงนามใน MOU พร้อมร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ 36 อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ ใน MOU ปีที่ 1 ในปี 2561 และ MOU ปีที่ 2 ในปี 2564 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลโมเดลการจัดการขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน การสร้างระบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาคุณภาพของพลาสติกใช้แล้วให้สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น โดยการนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้โดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากร การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปริมาณขยะไปยังหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันขยะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน นับเป็นการสนับสนุน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของภาครัฐเพื่อนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% สำหรับระยองคาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณพลาสติกใช้แล้วและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 1,000 ตันต่อปี

โดยโครงการ “Rayong Less-Waste” เป็นการต่อยอดความสำเร็จโมเดลการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนและการให้ความรู้ในโรงเรียน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุมครบทั้งจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ประกาศนโยบายสนับสนุนเต็มที่ ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรในทุกภาคส่วน ได้ช่วยผลักดันและยกระดับให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ยั่งยืน ปัจจุบันโครงการได้จัดทำ MOU ร่วมกับเทศบาลไปแล้วมากกว่าร้อยละ 50 ของ อปท. ในระยอง และ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 228 โรงเรียน มีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดทำรายงานปริมาณพลาสติกและขยะที่คัดแยกได้ของแต่ละเทศบาลอย่างเป็นระบบและกำลังขยายผลไปสู่โรงเรียนในลำดับต่อไป