30 กันยายน 2565 | 17:27 น.

ที่นี่เกาะลันตา…หมู่เกาะแห่งความสุข การหมุนเวียนจัดการขยะ สร้างเศรษฐกิจ พัฒนาความร่วมมือ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

16-17 กันยายน 2565 งานพัฒนาโมเดลความร่วมมือห่วงโซ่คุณค่าการจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีพื้นที่เกาะลันตา โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก บพข. ร่วมกับอำเภอเกาะลันตา กลุ่ม PPP Plastics และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งริเริ่มมาเมื่อปลายปี 2564 และดำเนินงานมาได้ครึ่งทาง จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลครึ่งทางการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ 16 ท่าน นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่ม PPP Plastics ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ร่วมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในพื้นที่เกาะลันตาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกันในระยะต่อไป

เริ่มจากเยี่ยมชมการดำเนินงานของภาคีความร่วมมือภาคเอกชน บ.วงษ์พาณิชย์ กระบี่ (สาขาเหนือคลอง) ให้กำลังใจการดำเนินงานการจัดการขยะด้วยตนเอง ของชุมชนเกาะปอ การท่องเที่ยวแบบ Low Carbon บ้านทุ่งหยีเพ็ง กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนริเริ่มเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะพลาสติกอำเภอเกาะลันตา (Upcycling Lanta Plas) สถานศึกษาอาสาหลักหมุนวนขยะพลาสติกแปรรูปใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า เยี่ยมชมการทำน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุนและหมุนวนใช้ประโยชน์จากเศษอาหารของ Pimalai Resort and Spa และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร: เล้าเป็ดไข่อารมณ์ดี  (Eco Duck Farm) จับคู่ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักกับเกษตรกร หมุนวนเศษอาหารให้น้องเป็ดอารมณ์ดี ออกไข่คืนสู่ชุมชนและนักท่องเที่ยว

เพราะเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้เราใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ทุกภาคส่วนสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เกิดการหมุนวนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่