23 มิถุนายน 2565 | 18:47 น.

ร่วมเรียนรู้และลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมือง เมืองหนองคายและชุมชนสระใคร

20-22 มิถุนายน 2565  โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป TEI นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ ทีม รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง CSNM ม.ขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะทีมประเมินความเปราะบางฯ ร่วมลงสำรวจและเข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้

ชุมชนสระใคร: ลงสำรวจพื้นที่และพบกลุ่มชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชุมชน 718ไร่ ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน ทำให้ชุมชนไม่สามารถเข้าไปดูแล รักษา และใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าได้ดังเดิม ส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมโดนลักลอบตัดไม้ใหญ่และลักลอบทิ้งขยะ

เมืองหนองคาย: ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนโคกแมงเงา ซึ่งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยลาว และเป็นเส้นทางผ่านด่านและกลายเป็นจุดพักคอยของรถบรรทุกที่จะข้ามผ่านด่านไปยังประเทศลาว และแลกเปลี่ยนร่วมกับทีมประเมินฯ ถึงผลการประเมินและแนวทางการนำผลที่ได้ไปผลักดันสู่ระดับนโยบายต่อไป

ทางคณะทำงานยังได้เข้าพบอบต.สระใคร เทศบาลเมืองหนองคาย และตัวแทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เพื่อแนะนำโครงการ แลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ขอบเขตและข้อจำกัดของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นภาคียุทธศาสตร์ภายใต้โครงการต่อไป