17 มิถุนายน 2565 | 18:10 น.

ร่วมเรียนรู้และลงพื้นที่สำรวจชุมชนเมือง เมืองควนลัง เมืองบ่อยาง และเมืองพะตง

13 – 15 มิถุนายน 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมกับทีมประเมินความเปราะบางฯ ลงสำรวจและเข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้

เมืองควนลัง: ลงสำรวจพื้นที่คลอง 1 ซร.1 ควนลัง เพื่อศึกษาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของหาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำของชลประทานที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำสูง แต่กลับส่งผลทำให้พื้นที่ชุมชนปลายน้ำประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง

เมืองบ่อยาง: ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนบาลาเซาะห์ สนามบิน ศาลาเหลืองเหนือ และแหลมสนอ่อน ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนที่สะท้อนความจริงอีกด้านของเมือง มากกว่าครึ่งของ 55 ชุมชน เป็นคนต่างถิ่น อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งของ ราชพัสดุ การรถไฟ กรมเจ้าท่า หน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ในช่วงเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง

เมืองพะตง: ลงสำรวจชุมชนบ้านหลบมุม ชุมชนแสนสุข และหมู่บ้านเด็กโสสะ มีการบุกรุกที่ดินของการรถไฟ รวมทั้งถมที่เพื่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร ทำให้พื้นที่รับน้ำหายไป ส่งผลให้สภาพปัญหาน้ำท่วมเปลี่ยนเป็นการท่วมแบบฉับพลัน มีปัญหาการเพิ่มขึ้นของบ้านเช่า การอพยพของคนต่างถิ่น และปริมาณขยะ ประกอบกับเผชิญกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงถี่ขึ้น 

นอกจากนี้ทางคณะทำงานยังเข้าพบผอ.โครงการชลประทานสงขลา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขต 16 เพื่อหารือความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการ และเข้าพบ ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและทีมงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างความร่วมมือในการทำงานต่อไป