9 มิถุนายน 2565 | 18:57 น.

ระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนระดับนโยบายร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ

6 มิถุนายน 2565 - โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป นำโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะทำงานหลักของโครงการ CSNM และ SCF พร้อมด้วยตัวแทนทีมประเมินความเปราะบางฯ ทั้ง 12 ทีมใน 2 ภูมิภาค ร่วมระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา ระดับชาติ (National Advisory Committee – NAC) ได้แก่ ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ศ.สุริชัย หวันแก้ว และผศ.ดร.ยรรยงค์ อินทร์ม่วง การประชุมครั้งนี้ ทาง CSNM และ SCF ได้นำเสนอสรุปสาระสำคัญของผลการประเมินความเปราะบาง และแนวทางการผลักดันสู่ระดับนโยบายในแต่ละพื้นที่ศึกษา  และร่วมแลกเปลี่ยนและขอคำปรึกษา NAC ในการนำผลการประเมินความเปราะบางไปต่อยอด นำไปสู่การวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของเมืองและแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยทาง NAC ได้ฝากประเด็นสำคัญคือการเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอันดับต้นๆ ภาคียุทธศาสตร์ พื้นที่ยุทธศาสตร์ รวมถึงเครื่องมือโดยได้เน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสาร และการสร้างความไว้ใจและเชื่อใจในการทำงานเพื่อให้สามารถทำงานเชื่อมโยงร่วมกันในการแก้ปัญหาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการพัฒนาเมืองได้อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและยั่งยืน