12 พฤษภาคม 2565 | 19:01 น.

ประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานระหว่าง TEI, SCF และ CSNM

11 พฤษภาคม 2565  โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จัดประชุมหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนโครงการผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำทีมโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมด้วยมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (CSNM) ร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค้นพบและผลที่ได้จากการประเมินความเปราะบางของชุมชนเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง 2 ภูมิภาค และแนวทางการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และร่วมระดมข้อคิดเห็นและปรับแผนกิจกรรมของโครงการในปีที่ 3 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพื้นที่ รวมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับนโยบายในทั้งสองภูมิภาค