30 ธันวาคม 2564 | 16:28 น.

ติดตามความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานเพื่อประเมินความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 12 เมือง

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำโดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา ร่วมกับ SCF และ CSNM จัดประชุมร่วมกับคณะทำงานทีมประเมินความเปราะบาง ภายใต้โครงการ SUCCESS สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป จำนวน 12 ครั้ง ได้แก่ ทีมพะตง สงขลา(14 ธ.ค.64-เช้า), ทีมโตนดด้วน พัทลุง (14 ธ.ค.64-บ่าย), ทีมขอนแก่น (20 ธ.ค. 64 – เช้า), ทีมบ้านไผ่ ขอนแก่น(20 ธ.ค. 64 - บ่าย), ทีมสระใคร หนองคาย(21 ธ.ค. 64 – เช้า), ทีมหนองคาย (21 ธ.ค. 64 – บ่าย), ทีมหนองสำโรง อุดรธานี (22 ธ.ค. 64 – เช้า), ทีมสามพร้าว อุดรธานี (22 ธ.ค. 64 – บ่าย), ทีมปาดังเบซาร์ สงขลา (27 ธ.ค. 64-เช้า), ทีมละงู สตูล (27 ธ.ค. 64-บ่าย), ทีมควนลัง สงขลา (28 ธ.ค. 64-เช้า) และทีมบ่อยาง สงขลา (28 ธ.ค. 64-บ่าย) โดยแต่ละทีมได้นำเสนอความก้าวหน้า อาทิ การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลในพื้นที่ การลงสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมกันหารือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และนำเสนอแผนงานเพื่อให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาของกิจกรรม