สิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างจิตสำนึกและความห่วงใยในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีความรู้ เจตคติ ทักษะ ความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่และป้องกันปัญหาใหม่ โดยตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ในการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาตลอดชีวิตในทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

TEI เคยได้รับเลือกจากองค์กร UNESCO ให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศและปฏิบัติงานส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จึงมีบทบาทในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่เยาวชนของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
  • ผลักดันสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียน โดยบูรณาการสาระสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตร กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
  • พัฒนาสื่อการเรียนรู้  พัฒนาขีดความสามารถของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการ พร้อมพัฒนาคู่มือสำหรับครูและนักเรียน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษพลังงาน
  • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้กับการบริหารสถานศึกษาร่วมกันการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและชุมชน นำไปสู่การปฏิบัติแบบไม่แยกส่วนหรือบูรณาการ ลงมือปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลให้เกิดความยั่งยืน

TEI ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชื่อมโยงระหว่างสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของประชาคมโลกและประเทศไทย
 

กลุ่มงาน: สิ่งแวดล้อมศึกษา มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้