ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน ป่าชายเลน ปะการัง และอื่น ๆ ล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทรัพยากรบางประเภทใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้อย่างรวดเร็ว บางประเภทต้องใช้ระยะเวลานานในการทดแทน และบางประเภทมีอยู่จำกัดใช้แล้วหมดไปเกิดการทดแทนได้ยาก

TEI  ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยมีประสบการณ์ทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย  
  • พัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมบทบาทของสตรีและเยาวชนให้มีศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการจัดการอย่างมีส่วนร่วม  
  • ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเล ป่าต้นน้ำ และพื้นที่ประสบภัยพิบัติในภาคใต้ของประเทศ พร้อมพัฒนากลไกและความร่วมมือระดับพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
  • ศึกษาวิจัย พัฒนาตัวชี้วัด และจัดทำคู่มือการประเมินความสมบูรณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
  • ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชายเลน การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเมืองและในระบบนิเวศเกษตร บทบาทหญิงชายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ในอนาคต TEI จะยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่องานด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาให้เป็นฐานการพัฒนาประเทศ คำนึงถึงหลักการพัฒนา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เชื่อมโยงและประสานภาคีความร่วมมือในการจัดการภูมินิเวศที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
 

กลุ่มงาน: ทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้