จากการเพิ่มจำนวนประชากรและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในอาเซียนและประเทศไทย ได้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสังคมเมือง  

TEI ทำงานร่วมกับหลายๆ ฝ่าย ผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์กร ภายใต้แนวคิด “เมืองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะที่สร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานเมืองให้เกิดความยั่งยืน ดังแนวทางต่อไปนี้
  • ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวาระและดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับ Local Agenda 21 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน วาระการพัฒนาเมืองใหม่ (New Urban Agenda)  และสอดรับกับนโยบายกระจายอำนาจการปกครองของประเทศ
  • มีบทบาทในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองน่าอยู่  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลและชี้นำการพัฒนาเมืองในพื้นที่ต่างๆ โดยมีเทศบาลที่ผ่านการประเมินเมืองน่าอยู่เป็นที่ยอมรับและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับผู้สนใจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ต่อยอดงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองในเชิงลึก อาทิ การเดินทางคาร์บอนต่ำสำหรับชุมชนเมือง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง  พื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนเมือง ขยะชุมชน เป็นต้น    
  • ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาตามแนวคิดเมืองนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
TEI มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน โดยส่งเสริมแนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ ผังภูมินิเวศ ป่าในเมือง พร้อมเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้ชุมชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
 

กลุ่มงาน: ชุมชนและเมืองน่าอยู่ มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้