การผลิตในภาคส่วนต่างๆ ได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาในทุกภูมิภาคทั่วโลก จึงเป็นที่มาของแนวคิดการสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบน้อยที่สุด  มุ่งเน้นทั้งการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัยของประชาชน ชุมชนและผู้บริโภค ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืน ซึ่ง TEI มีบทบาทมาอย่างยาวนาน
  • ส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาด และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต ซึ่งเชื่อมโยงกับการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดต้นทุนและผลักดันให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 (ฉลากเขียว) และฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ฉลากลดคาร์บอน) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ร่วมขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ

นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภค ในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนภาคการผลิตให้ใส่ใจในการเลือกวัตถุดิบ การผลิต คุณภาพสินค้า การจัดการของเสียหรือซากหลังการใช้ นำไปสู่การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวจนกลายเป็นการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนต่อไป 
 

กลุ่มงาน: การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้