กลุ่มงาน: จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้