กลุ่มงาน: นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้