กลุ่มงาน: การลดก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้