กลุ่มงาน: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้