กลุ่มงาน: ขยะชุมชน-ขยะอาหาร มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้