จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงได้ ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่า น้ำท่วม น้ำแล้ง การเกิดคลื่นความร้อน และการเกิด Extreme Event ซึ่งคุกคามการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราทุกคน จึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการบริโภคทรัพยากรและปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

TEI ได้ต่อยอดและขยายงานด้านการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลงสู่ระดับปฏิบัติ และเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา มีประสบการณ์และผลงานด้านต่าง ๆ เหล่านี้
  • พัฒนาเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network - ACCCRN) ร่วมกับเทศบาลและองค์กรเครือข่ายในพื้นที่เมืองหาดใหญ่และเมืองเชียงราย
  • พัฒนาศักยภาพงานวิจัยซึ่งเน้นการกลายเป็นเมืองที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา
  • เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจัย และนักวิชาการ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การดำเนินงานของ TEI จะให้ความสำคัญต่อความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้จัดทำนโยบาย นำไปสู่การขับเคลื่อนองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

กลุ่มงาน: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีส่วนร่วมใน SDG ดังต่อไปนี้