ประวัติความเป็นมาสถาบัน

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้ชื่อมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย และมีฐานะเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียนลำดับที่ กท 115 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 และเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 จากใบไม้ลายไทยเป็นตราสัญลักษณ์ปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อมในระยะยาว จัดทำโครงการภาคสนาม เพื่อช่วยท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน ตลอดจนจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยึดถือหลักการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ สุภาพงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ดร. ธีระ พันธุมวนิช อดีตประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ถึงแก่อนิจกรรม) โดยมติของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้จัดตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 เพื่อบริหารจัดการงานและเป็นหน่วยปฏิบัติในความกำกับดูแลของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยภายใต้การกำกับของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 มีพื้นฐานปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
 

วิสัยทัศน์

“สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  เป็นองค์กรชั้นนำด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ที่ยึดมั่นในความเป็นกลาง เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 

พันธกิจ

 • เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์  และทิศทางของประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่อ้างอิง
 • เสริมสร้างศักยภาพภาคส่วนต่างๆ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรหลักด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระดับต่างๆ
 • รณรงค์สื่อสารให้ข้อมูลและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม
 • บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล
 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

 • ชี้นำนโยบายประเทศด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ความเชี่ยวชาญ หลักฐานเชิงประจักษ์ และประสบการณ์ในพื้นที่
 • สนับสนุนรัฐในการพัฒนาและบริหารจัดการยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • เป็นแหล่งข้อมูลหลักของประเทศและนานาชาติในลักษณะเป็น one-stop shop โดยผ่านเครือข่าย
 • นำในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เข็มแข็งและได้มาตรฐาน
 • นำในการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
 • รณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อมูลข่าวสาร แนวทาง ตัวอย่าง และบทเรียน