Development of sustainable environmental city indicators for eco-industrial city areas

จัดทำเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะ "เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน เสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองยั่งยืน แก่ทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนและภาคีร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่องให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนายกระดับก้าวสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลประมวลผล ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการใช้ชีวิตประจำวันแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย

 • Duration:
  04/01/2018 - 25/09/2019
 • Donor:
  Department of Environmental Quality Promotion
 • Contact Person:
  Tanirat Tanawat
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 333 | tanirat@tei.or.th