Stop Global Warming 14/15

โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหาแนวทางลดผลกระทบของปัญหา มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  และโรงเรียนเป็นพลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนใน 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะอย่างครบวงจรและเหมาะสม การจัดการพื้นที่สีเขียว และการจัดการพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือก ซึ่งเน้นให้เป็นการดำเนินงานของชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยจัดในรูปแบบของการประกวดชุมชนและโรงเรียนที่สามารถลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่นได้

Facebook
https://www.facebook.com/we.stop.globalwarming


Page
https://www.facebook.com/StopGlobalwarmingProject/

 • Duration:
  01/01/2019 - 31/03/2020
 • Donor:
  Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
 • Contact Person:
  Ariya Watcharapluek
 • Contact:
  02 503 3333 ext. 355 | ariya@tei.or.th